Browsing Tag

Lớp 12

Lịch Sử 12_ Bài 26_Đất nước trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000) (MS –…

Cuối năm 1986, tại Đại hội VI, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đảng ta đã nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của mình, khẳng định những mặt làm được, phân tích những sai lầm, khuyết điểm, đề ra…
Read More...

Lịch Sử 12_Bài 21. Tiết 3. Xây Dựng CNXH Ở Miền Bắc Và Đấu Tranh Chống Đế Quốc Mĩ Và Chính Quyền Sài…

Từ giữa năm 1961, Mỹ-Diệm đã tiến hành cuộc “chiến tranh đặc biệt”. Đó là cuộc chiến tranh “dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam”, kết hợp những thủ đoạn chiến tranh xâm lược tàn bạo của đế quốc có vũ khí và trang bị kỹ thuật hiện đại…
Read More...

Lịch Sử 12_Bài 21. Tiết 2. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài…

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 15, từ cuối 1959 đến 1960 nhân dân miền Nam vùng lên khởi nghĩa đồng loạt để giành chính quyền. Tiêu biểu là cuộc nổi dậy của nhân dân huyện Bác ái, tỉnh Ninh Thuận (ngày 7-2 đến cuối…
Read More...

Lịch Sử 12_Bài 20. (Tiết 2). Cuộc Kháng Chiến Toàn Quốc Chống Thực Dân Pháp Kết Thúc (1946 – 1954)…

Năm 1954, trên đại ngàn Tây Bắc đất nước, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và…
Read More...